Gradient
< Back
Hymn 79

Peace Like a River

I've got peace like a river, I've got peace like a river
I've got peace like a river in my soul
I've got peace like a river, I've got peace like a river
I've got peace like a river in my soul

I've got love like an ocean...

I've got joy like a fountain...

I've got peace, joy and love like a river...

00:00 / 02:45
SSH012.png